Трикуспидалната клапа се намира между дясното предсърдие и дясната камера на сърцето. Състои се от три платна, чиято функция е да пропускат кръвта еднопосочно, към дясната камера. Най-честите заболяванията на трикуспидалната клапа, подлежащи на хирургично лечение, са:

  • Регургитация на тикуспидалната клапа;
  • Стеноза на тикуспидалната клапа;
  • Трикуспидална атрезия;
  • Аномалия на Ебщайн.